Statut

Statut Društva študentov biopsihologije si lahko prenesete tudi kot PDF datoteko prek klika na spodnjo povezavo:

PDF: Statut Društva študentov biopsihologije


 

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list 64/2011 61/2006 in 58/2009) je ustanovni zbor dne 21.10.2014 sprejel sklep o ustanovitvi Društva študentov biopsihologije in sprejel naslednji

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je: Društvo študentov biopsihologije – Associazione studenti di biopsicologia (v nadaljevanju Društvo). Kratica imena je Društvo DŠBP – Associozione DŠBP. Sedež društva je v Kopru. V tujini se Društvo predstavlja z naslednjim imenom: Slovenian Biopsychology Students Association.

2. člen

Društvo je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov biopsihologije. Deluje na območju Slovenije.

3. člen

Društvo je pravna oseba. Društvo deluje po načelih javnosti.

4. člen

Društvo ima svoj logotip in žig. Logotip je sestavljen iz grške črke psi (Ψ), pri kateri je vodoravna črta prikazana s sliko nevrona. Logotip je v modri in sivi barvi. Okoli logotipa je izpisano: Društvo študentov biopsihologije – Associazione studenti di biopsicologia. Izpis imena se lahko uporabi napisan v krogu okoli znaka ali vodoravno. Na žigu je logotip Društva v modri barvi.

5. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami in posamezniki v Sloveniji in tujini, ki imajo podobne namene in cilje. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

6. člen

 Društvo ima naslednje namene in cilje:

 • združevanje študentov biopsihologije,
 • zavzemanje za razvoj študija biopsihologije in za izboljšanje pogojev študija,
 • zavzemanje za razvoj biopsihologije na splošno,
 • predstavljanje in zastopanje študentov biopsihologije v Sloveniji ter zaščito njihovih interesov,
 • vzpodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov biopsihologije,
 • vzpodbujanje in izvajanje strokovnega ter družbenega povezovanja študentov biopsihologije,
 • sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in profesionalnimi strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji,
 • sodelovanje v življenju univerze,
 • izvajanje založniške dejavnosti s predpisi, ki urejajo to dejavnost.

7. člen

 Društvo za dosego namenov in ciljev opravlja naslednje nepridobitne dejavnosti:

 • organizacija izobraževanj, ekskurzij, strokovnih, družabnih in drugih prireditev,
 • promocije in predstavitve Društva,
 • založniška dejavnost,
 • izdaja tiskanih publikacij,
 • izdaja in distribucija promocijskega materiala,
 • udeležba na domačih in mednarodnih dogodkih v zvezi z biopsihologijo, psihologijo ali društveno dejavnostjo,
 • evalvacija dela Društva in dela Oddelka za biopsihologijo,
 • udeležba na sejah in sestankih organizacij s katerimi Društvo sodeluje,
 • izdelava in vzdrževanje spletnih strani Društva,
 • obveščanje in komunikacija s člani Društva ter širšo javnostjo,
 • urejanje študentskih prostorov na Oddelku za biopsihologijo.

8. člen

Društvo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost s področja svojega delovanja povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in sicer:

 • gostinske storitve – strežba pijač (I 56.300)
 • začasni gostinski obrati (I 56.104) (priprava in prodaja hrane ter pijače na stojnicah, kioskih in podobnih začasnih objektih, brez gostinskih sedežev na lastnih prireditvah)

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

9. člen

O svojem delovanju Društvo obvešča svoje člane ter po potrebi širšo javnost preko javnih in lastnih sredstev obveščanja. Za zagotavljanje javnosti delovanja Društva odgovarja Izvršni odbor.

 

ČLANSTVO

10. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

11. člen

Člani društva so redni, pridruženi in častni. Redni član lahko postane vsak dodiplomski ali podiplomski študent biopsihologije v Sloveniji s statusom študenta. Pridruženi član lahko postane vsak drug študent biopsihologije ali psihologije z ali brez statusa študenta. Častni član lahko postane vsak, ki je s svojim delom prispeval k uspešnemu delovanju Društva ali prispeval k razvoju biopsihologije na splošno.

12. člen

 Redni ali pridruženi član Društva lahko postane vsak, ki izpolnjuje pogoje 11. člena tega statuta, sprejme pravila Društva in podpiše pristopno izjavo. Častne člane voli Skupščina.

13. člen

Pravice članov Društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe Društva,
 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • se med seboj združujejo v razne delovne in interesne skupine, katerih naloge so skladne z nameni in cilji Društva,
 • koristijo ugodnosti, ki jih društvo nudi,
 • podajajo predloge Skupščini in Izvršnemu odboru,
 • so seznanjeni s programom društva ter njegovim materialnim in finančnim poslovanjem.

Pridruženi in častni člani društva nimajo volilne in glasovalne pravice ter ne morejo biti voljeni v organe društva.

14. člen

Dolžnosti članov so, da:

 • delujejo v skladu s pravili Društva in v skladu s sklepi organov Društva,
 • skrbijo za premoženje društva iz 37. člena tega statuta,
 • redno plačujejo članarino,
 • skrbijo za ugled Društva.

Častni člani ne plačujejo članarine.

15. člen

 Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom člana (pisno izjavo se poda Izvršilnemu odboru),
 • rednim in pridruženim članom Društva članstvo preneha s prvim dnem novega študijskega leta, če na ta dan ne izpolnjujejo za njih določene pogoje v 9. členu tega statuta, razen če so nosilci funkcij – njim članstvo preneha z razrešitvijo funkcije (prenehanje izpolnjevanja teh pogojev ugotavlja Izvršni odbor),
 • z izključitvijo v disciplinskem postopku,
 • ne plačujejo članarine,
 • s smrtjo.

16. člen

 Članstvo se lahko po sklepu Skupščine podaljša za dobo enega študijskega leta.

 

ORGANI DRUŠTVA

 17. člen

 Organi Društva so:

 • Skupščina,
 • Izvršni odbor (v nadaljevanju IO),
 • Disciplinska komisija.

18. člen

Vse funkcije v organih Društva so častne. Mandatna doba je 1 leto z možnostjo večkratne izvolitve. Skupščina lahko skrajša ali podaljša mandat.

19. člen

Delo vseh organov Društva je javno.

SKUPŠČINA

20. člen

 Skupščino sestavljajo vsi člani Društva.

21. člen

Skupščina se sestaja na rednih ali izrednih zasedanjih. Redno Skupščino skliče predsednik enkrat letno. Izredno Skupščino lahko skliče predsednik na lastno pobudo, IO na pobudo večine članov IO ter IO na pobudo najmanj 1/5 članov Društva.

 22. člen

 Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj 1/3 članov Društva. Če ne, se začetek občnega zbora prestavi za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 5 članov. Volitve in glasovanja Skupščine so javna. Na zahtevo vsaj enega člana Društva so tajna. O sklicu Skupščine morajo biti člani pisno obveščeni najpozneje 7 dni, o dnevnem redu pa vsaj 5 dni pred zasedanjem. O delu Skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik in zapisnikar.

23. člen

Naloge Skupščine:

 • voli stalne člane IO
 • daje pooblastila in naloge IO,
 • sprejema sklepe o delovanju Društva,
 • sprejema in spreminja statut društva z 2/3 večino prisotnih članov ter sprejema druge akte Društva
 • dodeli naziv častnega člana Društva z 2/3 večino prisotnih članov,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o prenehanju članstva z 2/3 večino prisotnih članov,
 • po potrebi skliče Disciplinsko komisijo na predlog vsaj 1/2 članov
 • odloča o pritožbah zoper sklepe IO in Disciplinske komisije.

 

IZVRŠNI ODBOR

24. člen

Izvršni odbor (v nadaljevanju IO) je izvršilni organ Društva. Vodi ga predsednik Društva. Zastopa skupne interese članov Društva. IO voli skupščina.

25. člen

 IO sestavljajo stalni člani. Stalni člani so predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik in vodje skupin. Število vodij skupin je odvisno od števila projektov, ki se izvajajo. Vodje skupin in stalne člane izvoli skupščina.

26. člen

IO je sklepčen, če je prisotna najmanj polovica članov izvršnega odbora. Sestanki IO so javni, razen če IO iz utemeljenih razlogov ne odloči drugače.

27. člen

Naloge IO so:

 • sprejema finančni načrt in poročilo o finančnem poslovanju Društva ter program dela,
 • koordinira delo Društva in skrbi za izvrševanje programov dela,
 • redno obvešča člane Društva o svojem delu,
 • sprejema odločitve, ki so v skladu s pravili Društva,
 • poda Skupščini poročilo o svojem delu,
 • upravlja s premoženjem Društva,
 • vodi finančno poslovanje Društva,
 • po potrebi izbere in voli predstavnike Društva v organizacijah, s katerimi Društvo sodeluje,
 • sklicuje izredni občni zbor Skupščine po 19. členu tega statuta,
 • opravlja druge pomembne dejavnosti, ki so potrebne za funkcionalno delovanje Društva,
 • pripravlja predloge aktov Društva,
 • po potrebi na predlog 1/3 članov skliče Disciplinsko komisijo,
 • odloča o pritožbah članov Društva.

28. člen

IO sprejema sklepe z navadno večino, če ni drugače določeno. Glasovanje IO je javno, na zahtevo vsaj enega člana IO je pri posameznem sklepu tajno. Na predlog najmanj treh članov IO se odločanje o kateremkoli predlogu prenese na Skupščino.

 

STALNI ČLANI

 29. člen

Predsednik:

 • vodi Društvo, ga zastopa in predstavlja,
 • sklicuje redni in izredni občni zbor Skupščine po 19. členu tega statuta,
 • vodi in sklicuje IO,
 • poroča IO o svojem delu.

30. člen

Podpredsednik:

 • sodeluje s predsednikom pri izvrševanju nalog,
 • prevzame vse pravice in dolžnosti predsednika, če le-ta iz kakršnih koli razlogov ne opravlja svojih dolžnosti ali je odsoten.

31. člen

Sekretar:

 • opravlja administrativne naloge,
 • skrbi za dokumente Društva.

32. člen

Blagajnik:

 • podaja finančno poročilo Društva,
 • upravlja administrativno - tehnična in obračunska opravila,
 • upravlja s transakcijskim računom Društva.

33. člen

 Funkcijo sekretarja in blagajnika lahko opravlja ena oseba.

34. člen

Vodje skupin:

 • koordinirajo delo posameznih skupin,
 • skrbijo za izvedbo projektov posameznih skupin.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

35. člen

Disciplinska komisija je disciplinski organ Društva, ki jo po potrebi ustanovi in skliče IO na pobudo 1/3 članov IO ali 1/2 članov Skupščine.

Izvršni odbor v disciplinsko komisijo izvoli 3 člane Društva, ki ne smejo biti v nobenem od drugih organov Društva. Sestavo disciplinske komisije potrdi IO.

Disciplinska komisija odloča z večino glasov članov komisije. Disciplinska komisija izmed svojih članov izvoli predsednika.

36. člen

Naloge Disciplinske komisije:

 • v skladu z ugotovitvami Skupčine ali IO obravnava kršitve pravil Društva in sklepov organov Društva ter vsako drugo dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Društva,
 • vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom in drugimi akti Društva,
 • o svojem delu in ukrepih sproti obvešča člane Skupščino in IO.

 

NADZORNI ORGAN

37. člen

 Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje društva ter spremlja izvajanje statuta in sklepov Skupščine in o tem poroča Skupščini. Za svoje delo je odgovoren Skupščini. Člani Nadzornega odbora so obveščeni o vseh dogajanjih v društvu, za kar je odgovoren predsednik društva in smejo prisostvovati sejam Izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

38. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki so izvoljeni na skupščini in ki izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat traja eno (1) leto. Veljavne sklepe sprejemajo soglasno ob prisotnosti vseh članov.

 

MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo pridobiva materialna in finančna sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz dejavnosti Društva,
 • z organizacijo prireditev,
 • in drugih virov.

40. člen

Premoženje Društva sestavljajo premičnine, nepremičnine in finančna sredstva, ki so last Društva. S premoženjem upravlja IO.

41. člen

Vsaka delitev premoženja med člane Društva je nična. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora Društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

42. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo po veljavnem Zakonu o društvih, ter v skladu z računovodskimi standardi za društva in je enotno za vse organe društva. Vodenje in izkazovanje podatkov o finančnem in materialnem poslovanju se izvaja v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju društva ter Pravilnikom o računovodstvu.

43. člen

Finančno poslovanje Društva se odvija preko enotnega transakcijskega računa. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in je podrobneje določeno v posebnem pravilniku.

44. člen

Delo blagajnika je javno. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

45. člen

Za disciplinski prekršek se šteje nespoštovanje pravil Društva (določb Statuta ter drugih aktov Društva), sklepov organov Društva ter vsako drugo dejanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Društva.

46. člen

Prekrške članov Društva obravnava Disciplinska komisija, ki lahko kot disciplinski organ prve stopnje izreče opomin, javni opomin in izključitev iz Društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

47. člen

O pritožbah proti ukrepom Disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem občnem zboru Skupščina kot disciplinski organ druge stopnje. Odločitev Skupščine je dokončna.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 48. člen

Društvo preneha:

 • s sklepom Skupščine,
 • po samem zakonu.

Zakoniti zastopnik Društva mora v roku 30 dni obvestiti pristojni organ o prenehanju delovanja Društva zaradi izpisa iz registra društev, pri čemer mora društvo pred tem poravnati vse obveznosti. Zakoniti zastopnik Društva mora pristojnemu organu predložiti sklep o prenehanju delovanja društva in mu priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja na drugo društvo, ki je zapisano v 50. členu tega statuta.

49. člen

Ostala pravila o delovanju Društva urejajo pravilniki Društva, ki jih sprejme skupščina.

50. člen

V primeru prenehanja Društva se vse premoženje prenese na Društvo psihologov Slovenije. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

51. člen

Statut začne veljati s sprejetjem na ustanovni skupščini Društva leta 2014.